Sjukgymnastik/fysioterapi

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. I Sverige får yrkestiteln fysioterapeut/sjukgymnast endast användas av den som har legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen.

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder och finns i hela hälso- och sjukvården.

Så här arbetar fysioterapeuter:

  • Vårt arbete är baserat på vetenskaplig grund.
  • Vi sätter mål tillsammans med patienten/klienten utifrån behov och önskemål.
  • Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet och hjälper människor att hitta sina egna resurser.
  • Vi utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet.
  • Vi ser till hela människan oavsett diagnos och samverkar med andra yrken inom hälso- och sjukvård.
  • Fysioterapeuter är aktivt engagerade i arbetet med nationella riktlinjer inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete.

Vad gör en fysioterapeut som är specialiserad inom OMT?

OMT är ett specialistområde inom fysioterapi för bedömning och behandling av neuromuskuloskeletala besvär. Grundläggande är det kliniska resonemanget, hållnings- och rörelseanalys samt specifika undersöknings- och behandlingsmetoder som innefattar både manuella tekniker och terapeutisk träning. Kunskapsområdet omfattar också hälsopromotion och sjukdomsprevention. OMT-specialisten måste ha avlagt en OMT steg 3-examen samt klarat övriga akademiska mål uppsatta av förbundet. OMT-specialisten finns i öppenvård, specialiserad öppenvård, företagshälsovård samt inom specialiserad slutenvård. OMT-specialisten har en avancerad klinisk kompetens vilket medför en effektiv och säker undersökning och behandling av patienter med neuromuskuloskeletala funktionsproblem.

Vad gör en fysioterapeut som är specialiserad inom ortopedi?

Fysioterapeuter specialiserade inom ortopedi bedömer, utreder och behandlar patienter i alla åldersgrupper med smärta, skador och/eller sjukdomar i rörelsesystemet, eller kirurgiska ingrepp och olycksfall, vid belastnings- eller degenerativa sjukdomar samt vid medfödda eller förvärvade deformiteter. Ortopedispecialisten arbetar även preventivt. Specialiteten bedrivs såväl inom sluten som i öppen vård samt inom företagshälsovård.

Vad gör en fysioterapeut som är specialiserad inom mental hälsa?

Psykisk ohälsa kan leda till kroppsliga symtom och funktionsnedsättningar. Likaså påverkas vår psykiska hälsa vid fysisk skada eller sjukdom. De kroppsliga symtomen kan vara kroppens sätt att signalera att vi behöver ta hand om oss själva. Vi kan behöv lära oss att tyda de kroppsliga signalerna för att bättre förstå våra behov. Fysioterapeuten kan göra en bedömning av kroppsuppfattning, hållning, andning och rörelsemönster för att utifrån detta kunna planera en behandling med syfte att till exempel:
• Öka mental närvaro, kroppsmedvetande, självkänsla och tilltro till egen förmåga.
• Minska smärta.
• Öka rörelseglädje och självomsorg.
• Bli mer medveten om det egna känslolivet och kroppsspråket.
Fysioterapeuten använder sig av olika behandlingsmetoder som t ex Basal Kroppskännedom (BK), olika former av tillämpad avspänningsbehandling, andningsövningar, meditationsövningar och fysisk aktivitet/rörelse. Behandlingen kan ske i grupp eller individuellt.

Vad gör en fysioterapeut som är specialiserad inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin?

Specialistområdet fysisk aktivitet och idrottsmedicin innefattar kunskap om att utreda, vägleda,
behandla och rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika nivåer i alla åldrar. Att
understödja och anpassa fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionshinder. Samt att ha
kunskap om tillämpning av fysisk aktivitet och träning som en del av rehabiliteringen efter skada
och sjukdom. Specialisten har kunskap om aktivitetens betydelse för att förebygga ohälsa och
skador samt rörelsens förmåga att bidra till förbättrad hälsa vid nedsatt funktion eller sjukdom.
Fysioterapeuter med specialistkompetens inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin finns inom
öppenvård, specialiserad slutenvård samt inom idrottsrörelsen på olika nivåer, från lokala
idrottsföreningar till förbundsnivå.

Ovanstående text är hämtad från förbundet Fysioterapeuterna